กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5  กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  นำโดย ศาตราจารย์ นายแพทย์ สี่ว์เจี้ยนกวง ( Xu Jianguang) อธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ศ. สี่ว์เจียถัว ( Xu Jiatuo,  ) คณบดี คณะพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศ. หลิน ซวิ่น (Lin Xun) คณบดี วิทยานานาชาติ และ รศ. หลินเจิ้งหยุน (Lin Zhengyun) ผู้อำนวยการแผนกวิเทศสัมพันธ์  ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือเปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจีน คาดว่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิตมีกำหนดระยะเวลาเรียน 3 ปี เป็นหลักสูตรแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต  หลักสูตรแรกของประเทศไทย  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนจีนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน กับคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  จวบจนปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วรวม 8 รุ่น จำนวนกว่า 600 คน  หลักสูตรแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต สาขาอายุรกรรมแพทย์แผนจีน ทั้งสองสถาบันมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยผลักดันวิชาชีพแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้พัฒนายิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านอื่นต่อไป  อาทิ การพัฒนาอาจารย์แพทย์จีน การวิจัยร่วมกัน เป็นต้น