กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะการแพทย์แผนจีนได้มีพิธีไหว้รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของคุณตังจิว และคุณเฮ้าเกียง อัคคพงษ์กุล บิดาและมารดา ของคุณตังจิว อัคคพงษ์กุล ผู้มีคุณูปการต่อคณะการแพทย์แผนจีน โดยการมอบทุนในการก่อสร้างอาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล ที่เป็นที่ตั้งของคณะการแพทย์แผนจีนในปัจจุบัน