กิจกรรมคณะวิชา

จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้รับอนุมัติจากสำนักงานส่งเสริมและเผยแพร๋ภาษาจีน(ฮั่นปั้น)และสำนักงานขงจื่อสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ให้จัดตัั้งสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน (中医孔子学院) ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยในวันที่19 ตุลาคม 2559 ศ.จางป๋อหลี่ (张伯礼) ราชบัณฑิตและอธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ และเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ชั้น 5 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ