กิจกรรมคณะวิชา

   1 ทศวรรษความร่วมมือ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ศ.เหยียนซื่อหยุน ได้แสดงปาฐกพิเศษในโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 1 ทศวรรษของการก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีนและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 อาคารบรรณสาร เรื่องแนวคิดในการแยกแยะสภาวะโรคและรักษาตามหลักการแพทย์แผนจีน – พิจารณาจากการรักษาโรคหัวใจวายเรื้อรัง โดย ศ. (พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อดีตอธิการบดี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีและผู้มีเกียรติในวงการแผนแพทย์จีน ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ศ.เหยียนซื่อหยุน ได้รับปริญญาการแพทย์แผนจีนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และร่วมฟังบรรยาย พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษการก่อตั้งคณะการแพทย์แผนจีนและความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ณ บริเวณสวนนกหงัง