กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนจีนได้เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมของงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน ( R2I : Routine To Innovative For Saving Energy ) ร่วมกับคณะวิิชาต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยช่วยกันประหยัดพลังงานในกิจวัตรประจำวัน โดย อ.พจ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์ ได้นำเสนอวิธีการประหยัดการใช้น้ำในห้องน้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารที่ 3 ของการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.)

                                                                                                               ​