กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่  10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เนื่องในวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลังจากพิธีไหว้ครูในช่วงเช้า ที่หอประชุม นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูให้แก่อาจารย์ ณ ห้อง 216 อาคารเรียน โดยมีอาจารย์จากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และอาจารย์ภายในคณะ เข้าร่วม นักศึกษาทุกชั้นปี ได้ร่วมกันร้องเพลงบูชาครู (ปาเจรา) พร้อมทั้งมอบมาลัยแด่อาจารย์ทุกท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณต่ออาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ร่วมกันประสิทธิประสาทความรู้ บ่มเพาะคุณธรรมอันดีงาม ให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา ยังความปลื้มใจให้แก่อาจารย์ทุกท่านอย่างยิ่ง