กิจกรรมคณะวิชา

      คณะการแพทย์แผนจีนได้จัดอบรมความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้แก่แพทย์จีนทั่วไปในโครงการ อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “ จาง จ้ง จิ่ง  ครั้งที่ 1 เรื่องโรคระบบทางเดินอาหาร ในมุมมองการแพทย์แผนจีน”  เมื่อวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องสื่อประสม ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 80 ท่าน ทั้งนี้ จาง จ้ง จิ่ง  ( พ.ศ. 150-219 ) เป็นปรมาจารย์ที่ได้รับการเคารพนับถือของแพทย์แผนจีนและเป็นหนึ่งในผู้ที่เขียนตำรา “ คัมภีร์โบราณทางแพทย์แผนจีน ”  ซึ่งแพทย์จีนใช้อ้างอิงมากว่าพันหกร้อยปีจวบจนปัจจุบัน