กิจกรรมคณะวิชา

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 อธิการบดี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ รองอธิการบดีและคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะการแพทย์แผนจีนและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตฯ ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 5 ของคณะการแพทย์แผนจีน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 55 คน     

                                    

คณาจารย์

จากซ้าย-ขวา อ.พจ.ธนกร ชาญนุวงค์ อ.พจ.เซียวปิน อ.พจ.จางถิ่ง อ.พจ.พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์ อ.พจ.เสาวลักษณ์ มีศิลป์

อ.พจ.โสรัจ นิโรธสมาบัติ อ.พจ.นภษร แสงศิวะฤทธิ์ อ.พจ.บุญเกียรติ เบญจเลิศ อ.พจ.สมฤดี คงคาวิทูร

อ.พจ.วีรชัย สุทธิธารธวัช อ.พจ.หลิวอี้หลง อ.พจ.ซือหงเยี่ยน


               

             แพทยฺ์แผนจีนบัณฑิต