กิจกรรมคณะวิชา

วันที่ 29 กันยายน 2560​ ณ.ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ โดยท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือทางด้านวิชาการกับรศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี,รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน และคณาจารย์คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้เข้าเยี่ยมชมอาคารประจำคณะการแพทย์แผนจีน​ ห้องปฎิบัติการทางแพทย์แผนจีน ห้องสมุดภาษาจีนของมหาวิทยาลัย รวมถึงคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม แพทย์แผนจีน

 

ประมาลภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเยี่ยมชมคณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 กันยายน 2560