กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ศ.เหยียนเสี่ยวเทียน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่นงไฮ้ และ รศ.หวัง ซิน หัวหน้าแผนกนักศึกษาต่างประเทศ ได้เดินทางมาประชุมความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเลี้ยงรับรองและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ อ.ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดี และ อ.แพทย์จีน โสรัจ นิโรธสมาบัติ รองคณบดี คณะการแพทย์แผนจีน.