กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการแพทย์แผนจีนได้เดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ อาจารย์แพทย์จีนได้สาธิตหลักการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์จีนและบรรยายความรู้ในการตรวจผู้ป่วยให้แก่นักศึกษา ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิชาตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสเยี่ยมชมห้องยาและชมกรรมวิธีในผลิตยาสมุนไพรของโรงพยายาลเทียนฟ้ามูลนิธิ อีกด้วย