กิจกรรมคณะวิชา

     ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีพร้อมคณะ ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล   อดีตอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์      รองอธิการบดีและคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน อาจารย์ ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี ที่ปรึกษาอธิการบดี และอาจารย์แพทย์จีน โสรัจ นิโรธสมาบัติ ผู้ช่วยคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 25- 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ในการนี้ ศาตราจารย์ ดร. สีว์เจี้ยนกวง (Xu Jianguang)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ได้มอบประกาศเกียรติคุณแด่ ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ผู้มีคุณูปการต่อความร่วมมือไทย-จีน ด้านการศึกษาแพทย์แผนจีน

     พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตแพทย์แผนจีนในประเทศไทย การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาแพทย์แผนจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น