กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนจีนมีความยินดีที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากนัักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องเดินทางไปศึกษาภาษาจีนในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ผู้ปกครองหลายท่านย่อมมีคำถามและต้องการทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังทำให้เกิดตวามเข้าใจอันดีและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตร ตลอดจนเส้นทางในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีส่วนในการวางรากฐานที่สำคัญให้แก่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน อันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคณะฯและผู้ปกครอง.