กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้ตั้งให้มหาวิิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็น "ฐานความร่วมมือระดับนานาชาติ" ( International Cooperative Base) ของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ หนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แผนจีนชั้นนำของจีน ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้ลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 และได้ดำเนินการเปิดสอนครั้งแรกในปี 2547 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตและปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine) ตามมติงคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยการแพทย์แแผนจีนเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมมือด้านวิชาการแพทย์แผนจีน รวมระยะเวลา 12 ปี.