กิจกรรมคณะวิชา

ปาฐกถาพิเศษ  โดย  ศาสตราจารย์ เหยียน ซื่อหยุน

เรื่อง แนวคิดในการแยกแยะสภาวะโรคและรักษาตามหลักการแพทย์แผนจีน- พิจารณาจากการรักษาโรคหัวใจวายเรื้อรัง