กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณ ทิพาวรรณ คุณานันทกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีนเป็นตัวแทนจาก มูลนิธิเป่ยจี๋ซิง (北极星基金会) เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่คณะการแพทย์แผนจีนโดย อาจารย์ ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีนเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 4  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจดี ประพฤติดี และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จำนวน 13 ราย รวม 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยนักศึกษาดังกล่าวจะเดินทางไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 ณ มหาวิืทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ตามหลักสูตรของคณะฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้