กิจกรรมคณะวิชา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะการแพทย์แผนจีนได้จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง ณ ห้อง 113 – 114  เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา อาจารย์ ปวินท์ สุวรรณกุล รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ และการไปศึกษาภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้ได้ตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ปกครอง ด้าน อาจารย์ แพทย์จีน เสาวลักษณ์ มีศิลป์ ได้แนะนำให้ทราบเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆที่นักศึกษากำลังจะเดินทางไปศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อที่นักศึกษาจะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม.