ข่าวประชาสัมพันธ์

 เชิญสมัครร่วมโครงการประชุมสัมมนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนในสถานพยาบาล

คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีนได้จัดโครงการประชุมสัมมนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนในสถานพยาบาล ประจำปี 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายมาตรฐานการแพทย์แผนจีน และแนวทางมาตรฐานการเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น มุมมองการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์แผนจีนและสาธารณสุขเครือข่าย ท้้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของการแพทย์แผนจีน อันจะนําไปสู่ความเข้าใจในเรื่อง ของกฎหมาย การขออนุญาตการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนและการต่อยอดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร รายละเอียด คลิก