ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการ การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป

เรื่อง “สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 2”

วันที่ 28-1 พฤศจิกายน 2562   เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่  ห้องบรรยาย MBA 3 อาคารอำนวยการและห้องปฏิบัติการคณะการแพทย์แผนจีน ชั้น 3

อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

วันที่ 1    วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

 

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30– 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00 น.

- คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน

- พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปเรื่อง “การดูแลสุขภาพ สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

9.15-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1

(ทฤษฎีอินหยาง หลักปัญจธาตุ)

อ.พจ.อรภา ศิลมัฐ

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การบรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1

(ทฤษฎี จิง ชี่ เลือด) ต่อ

อ.พจ.อรภา ศิลมัฐ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-15.00 น.

การบรรยายเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2

(ระบบเส้นลมปราณ การดูลิ้นบอกโรค)

อ.พจ.นภษร แสงศิวะฤทธิ์

15.00 น.

อาหารว่าง

 

15.15-16.15 น.

การบรรยายเรื่อง ความผิดปกติบนใบหน้า บอกโรคได้ด้วยศาสตร์จีน

อ.พจ.สุวิมล ผลชารี

วันที่ 2   วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

 

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30– 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง พื้นฐานสุขภาพทั้ง 9 รูปแบบ กับศาสตร์การแพทย์แผนจีน

อ.พจ.อรภา ศิลมัฐ

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

กิจกรรม การตรวจสอบพื้นฐานสุขภาพด้วยตัวเอง

อ.พจ.อรภา ศิลมัฐ

 

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การบรรยายเรื่อง โภชนาการกับพื้นฐานสุขภาพ

อ.พจ.พรพรรณ

กิตติคุณาภรณ์

14.30 น.

อาหารว่าง

 

14.45-16.15 น.

การบรรยายเรื่อง โภชนาการกับพื้นฐานสุขภาพ

อ.พจ.พรพรรณ

กิตติคุณาภรณ์

วันที่ 3   วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

 

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30 – 9.00น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรจีน

อ.พจ.หยางเจิ้นหลิน

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การบรรยายเรื่อง รูปแบบยาสมุนไพรจีน วิธีการต้มยาจีน

การใช้ยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน

อ.พจ.หยางเจิ้นหลิน

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การบรรยายเรื่อง ทานยาบำรุงร่างกายอย่างไร ให้ได้ผลดี (ตัวอย่างยาบำรุงร่างกาย เช่น ถังเช่า เห็ดหลินจือ โสม ยาสมุนไพรในสังคมออนไลน์)

อ.พจ.ธรรมธัช

เชี่ยวพรหมคุณ

14.30 น.

อาหารว่าง

 

14.15-16.00 น.

การบรรยายเรื่อง จิบชาพาเพลิน ตามวิถีจีน

อ.พจ.ธรรมธัช

เชี่ยวพรหมคุณ

วันที่ 4      วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

 

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง มนุษย์กับธรรมชาติ การใช้ชีวิตประจำวันกับการดูแลสุขภาพตามหลักนาฬิกาชีวิต

อ.พจ.สุวิมล ผลชารี

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การบรรยายเรื่อง อารมณ์กับการเกิดโรค วิธีการจัดการความเครียดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

อ.พจ.อัจฉราภรณ์ สุริเมือง

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.00 น.

กิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กับศิลปะท่วงท่าแบบจีน (1)

อ.พจ.บุญญาภา

14.00 น

อาหารว่าง

 

14.15-16.15 น.

กิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กับศิลปะท่วงท่าแบบจีน

อ.พจ.บุญญาภา

วันที่ 5  วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

เนื้อหาในการอบรม

ผู้บรรยาย

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

 

9.00-10.30 น.

การบรรยายเรื่อง การนวดทุยหนา กดจุดหยุดโรค

อ.พจ.ธนกร ชาญนุวงศ์

10.30 น.

อาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การบรรยายเรื่อง จุดสะท้อนบนใบหู และการแปะหูชะลอโรค

อ.พจ.ธนกร ชาญนุวงศ์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การบรรยายเรื่อง กวาซารักษาโรค การกวาซาขับพิษในร่างกาย การกวาซากับความสวยความงาม และการฝึกปฏิบัติ

อ.พจ.อัจฉราภรณ์ สุริเมือง

14.30 น.

อาหารว่าง

 

14.45-16.15 น.

การป้องกันรักษาโรคด้วยการรมยา ครอบแก้วและการฝึกปฏิบัติ

อ.พจ.วรพงษ์ ปะดุกา

16.00-16.30 น.

สรุปเนื้อหาการอบรมทั้งหมด กิจกรรมถามตอบในชั้นเรียน

จบหลักสูตร มอบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรม

อ.พจ.สุวิมล ผลชารี