ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานและสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่1/2559 หัวข้อ"การครอบแก้วกับความเข้าใจของประชาชน"

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะการแพทย์แผนจีนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในคณะวิชา ในหัวข้อ "การครอบแก้วกับความเข้าใจของประชาชน" เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอันตรายของการครอบแก้วที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ทำให้ได้องค์ความรู้ที่ชัดเจน และเข้าใจง่ายสำหรับเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนมากขึ้น เป็นคลังปัญญาที่จะนำไปสู่โครงการเผยแพร่คงามรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนสู่บุคคลทั่วไป

รายงานการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปผลการดำเนินงานการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้