ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Privacy Policy)

       ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Privacy Policy  ) และประกาศความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลด้านต่างๆ อันได้แก่

1.ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา 

2.ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านผู้ที่สนใจเข้าศึกษา 

3.ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านบุคลากร 

4.ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านผู้สมัครงาน 

5.ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านคู่ค้าหรือผู้รับบริการ 

6.ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านผู้รับบริการตรวจรักษาโรคในสถานพยาบาล และศูนย์สุุขภาพของมหาวิทยาลัย