การจัดการพลังงาน

     คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ตระหนักถึงความสำคัญกับการจัดการพลังงาน เพื่อทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายในการบูรณาการความคิด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการแสดงออกและความภูมิใจในผลของงานของผู้เกี่ยวข้องในคณะวิชาทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ไม่ว่าเป็นด้านการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของการจัดการพลังงานต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาคณะ การรณรงค์ปิดไฟปิดเครื่องปรับอากาศหลังเลิกเรียน เป็นต้น