การจัดการความรู้

     การจัดการความรู้เป็นหนึ่งพันธกิจของคณะการแพทย์แผนจีน  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ทางคณะฯมีโครงการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit knowledge)  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) สู่สาธารณชน

     ทั้งนี้ ทางคณะฯได้มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ( explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในด้านการเรียนการสอน งานด้านคลินิกในการรักษาผู้ป่วย และงานวิจัยของคณะฯต่อไป.