ประวัติความเป็นมาของคณะการแพทย์แผนจีน

      เมื่อครั้งที่ประเทศไทยได้เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ.2466 ทำให้แพทย์แผนจีนในประเทศไทยจำนวนหนึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแผนโบราณ ต่อมาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ซึ่งได้กำหนดการประกอบโรคศิลปะในสาขาเวชกรรมคือ การตรวจโรค การป้องกันโรค การบำบัดโรคมนุษย์ด้วยกรรมวิธีของการประกอบโรคศิลปะตามแผนนั้นๆโดยมีคณะอนุกรรมการวิชาชีพแผนโบราณเป็นผู้กำกับดูแลผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ต่อมา พ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อสาขาการแพทย์แผนโบราณเป็นการแพทย์แผนไทย ดังนั้นกลุ่มแพทย์จีนที่เคยได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะภายใต้สาขาการแพทย์แผนโบราณจึงได้ร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์ สถานพยาบาลหัวเฉียวแผนโบราณ   และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเสนอคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะเพื่อพิจารณาศาสตร์การแพทย์แผนจีน และในปีพ.ศ. 2543คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ชื่อศาสตร์นี้ว่า “ศาสตร์การแพทย์แผนจีน” ในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดดำเนินการโดยมีรากฐานจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยวิทยาลัยหัวเฉียวและพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความพร้อมของบุคลากรทั้งในสาขาวิชาภาษาจีน  และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทรัพยากรสารสนเทศ  ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพสำหรับประชาชนไทย  และมุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนแพทย์แผนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป  มหาวิทยาลัยจึงได้ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2546 ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยรวมทั้งความร่วมมือในการฝึกอบรมต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทำให้เกิดการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีนร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการสาธารณสุขไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน อันจะก่อประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลทางการแพทย์แผนจีนให้แก่ประชาชนชาวไทย

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2547 ได้มีการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนจีนที่ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนนอกประเทศจีนแห่งแรกของโลก

 

ปัจจุบันคณะการแพทย์แผนจีนมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วกว่า 1,000 คน เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป