ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นถึงความต้องการจำเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพสำหรับประชาชนไทยมหาวิทยาลัยจึงได้ลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน เมื่อวันที่ 12 กันยายน2546 ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนเพื่อสนองความต้องการของสังคม และเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการเรียนการสอนแพทย์แผนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง ระหว่างการสาธารณสุขไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกทั้งจะก่อประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพและการรักษา พยาบาลทางการแพทย์แผนจีนให้แก่ประชาชนชาวไทย

 

มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเซี่ยงไฮ้ ( Shanghai University of Traditional Chinese Medicine * 上海中医药大学  )
     เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อตั้งเมื่อปี ค .ศ.1956  มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และได้พัฒนาระบบการศึกษาแพทย์แผนจีนเพื่อผลิตผู้ชำนาญการทางด้านการแพทย์แผนจีน การพยาบาล ( จีน) และเภสัชศาสตร์ ( จีน) พร้อมทั้งได้มีความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์แผนจีน โดยมหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมินผลจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนชั้นนำแห่งเดียวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี ค . ศ. 1990 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก(WHO) และร่วมมือกันก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือทางด้านแพทย์แผนจีน(WHO Collaborating Center of Traditional Medicine) และศูนย์ความร่วมมือทางด้านการฝังเข็ม (International Acupuncture Training Center)

 

มหาวิทยาลัยแพทย์แผนโบราณกวางสี ( Guangxi University of Chinese Medicine *广西中医药大学 )
     มหาวิทยาลัยแพทย์แผนโบราณกวางสีตั้งอยู่ที่เมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี ทางใต้ของประเทศจีน เริ่มก่อตั่งเมื่อปีค.ศ. 1956 เป็นมหาวิทยาลัยศึกษาค้นคว้าด้านยาสมุนไพรของจีนเป็นหลัก ปัจจุบันมีแพทย์ อาจารย์และบุคคลากรทั้งหมด 4,800 กว่าคน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งหมด 20,000 กว่าคน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีการรับนักศึกษาต่างชาติ วิทยาลัยเริ่มรับสมัครนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 จนถึงทุกวันนี้ได้อบรมบุคคลที่มีความชำนาญด้านแพทย์แผนโบราณของจีนพันกว่าคนจากประเทศเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดาทั้งหมด 20 กว่าประเทศ

 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน  (天津中医药大学--Tianjin University of Traditional Chinese Medicine )

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน โดย ศาสตราจารย์ เกา ซิ่วเหม่ย      (Gao Xiumei) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินโดยได้ทำความร่วมมือใน 8 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างสาขาวิชา การพบปะเจรจาระหว่างผู้บริหาร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวารสารสิ่งตีพิมพ์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์    

                มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขของจีนให้เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานาชาติ และเป็นที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการศึกษาศาสตร์การแพทย์แผนจีนระดับอุดมศึกษาและสมาพันธ์ศาสตร์แพทย์แผนจีนโลก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนด้านการฝังเข็มและทุยหนา และอายุรกรรมแพทย์แผนจีน เป็นหลัก

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆกว่า 20 ประเทศ 30 กว่าสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและองค์กรทางการแพทย์ อาทิ สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเดนมาร์ก สหราชอาณาจักร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย เป็นต้น โดยเป็นความร่วมมือที่หลากหลากรูปแบบทั้งในด้านการแพทย์ การศึกษาและการวิจัย.