หลักเกณฑ์การคัดเลือกและเงื่อนไขผู้เข้าศึกษา

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

      1.1    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
               1. เป็นผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ มีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
               2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
               3. มีความประพฤติดี
               4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
               5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
               6. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
               7. รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

      2.2.  การรับสมัครผู้เข้าศึกษา
             
การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
              1. สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
              2. สอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
              3. คัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
              4. รับเข้าตามโครงการพิเศษ


2. เงื่อนไขการศึกษา

     ผู้สมัครที่มีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป  จะได้รับการยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนในชั้นปีปรับพื้นฐาน กรณีที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาพื้นฐานภาษาจีน 1,590 ชั่วโมง โดยไม่นับหน่วยกิตแล้วจึงให้เข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) ให้ผ่านที่ระดับ 5  จึงจะสามารถเข้าเรียนในกลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนจีนได้

 

3.การฝึกงาน  

     การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาการแพทย์แผนจีน เป็นการนำความรู้ที่ได้รับมาในเบื้องต้นทั้งหมดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาลงมือปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง ทั้งนี้เพื่อให้เห็นสภาพจริง สัมผัสได้จริง การฝึกงานจะแบ่งออกเป็นสองคาบ โดยมีแหล่งฝึกงานที่ประเทศจีนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ส่วนคาบที่สองใช้เวลา 6 เดือนเช่นกัน สามารถเลือกสถานที่ไปฝึกงานได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน ได้แก่ ศูนย์การแพทย์ไทย - จีน ร้านยาจีนที่มีคุณภาพ โรงพยาบาลที่มีการเปิดสาขาแพทย์จีน ( ปัจจุบันมีหลายสิบโรงพยาบาลทั้ง กทม. และต่างจังหวัด) โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ และโรงพยาบาลในสังกัดวิทยาลัยแพทย์แผนโบราณกวางสี

 

4.รับปริญญาร่วมสองสถาบัน 

     เป็นปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  แต่นักศึกษาสามารถได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ด้วย  ถ้านักศึกษาขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ในชั้นปีที่  1  และสอบได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้กำหนด