วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้แนวคิด หลักการทฤษฎีการแพทย์แผนจีน กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ และศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้บริการการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นการสร้างศักยภาพการดูแลตนเองของบุคคลครอบครัว  และชุมชน
     2.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพและบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณสุขทุกระดับ
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้บริการแก่สังคม โดยยึดมั่นและสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยและดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม