ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิชา   
     คณะการแพทย์แผนจีน

รหัสและชื่อหลักสูตร
     รหัสหลักสูตร  25470731101149

ชื่อหลักสูตร

    

(ภาษาไทย)

: หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

 

(ภาษาอังกฤษ)

: Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

: การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

: พจ.บ.

 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

: Bachelor of  Traditional Chinese Medicine

 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: B.CM.

วิชาเอก
     ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     ไม่น้อยกว่า 199  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
     รูปแบบ
           หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
     ภาษาที่ใช้
           หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาจีน