ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิชา   
     คณะการแพทย์แผนจีน

รหัสและชื่อหลักสูตร
     รหัส  110
     ชื่อหลักสูตร

     (ภาษาไทย) : หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พจ.บ.
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of  Traditional Chinese Medicine
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.CM.

วิชาเอก
     ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     ไม่น้อยกว่า 186  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
     รูปแบบ
           หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
     ภาษาที่ใช้
           หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาจีน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
     คณะการแพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับ Shanghai University of Traditional Chinese Medicine.