ผู้บริหาร

คณบดี                

     ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์    โทร 1104     email  uraipan@hcu.ac.th , uraipan.j@gmail.com  

รองคณบดี

     อ.ปวินท์  สุวรรณกุล                   โทร 1108     email psuwanagul@yahoo.com            

     อ.แพทย์จีน โสรัจ  นิโรธสมาบัติ         โทร 1451     email soratliu@gmail.com