ผู้บริหาร

ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์

คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน

โทร1104

Email uraipan@hcu.ac.th , uraipan.j@gmail.com

อ.ปวินท์  สุวรรณกุล

​รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน

โทร1108

email psuwanagul@yahoo.com

อ.แพทย์จีนอรภา   ศิลมัฐ

รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน

โทร 1108

email minimynt@hotmail.com