บุคลากรสายสนับสนุน

        

น.ส.กัญญาภัค  ทรงกิตติภักดี  (เลขานุการคณะ)

โทร 1519

email cherry_j46@hotmail.com

น.ส.กุลนันทร์  ไชยหาญ

โทร 1108

 

 

น.ส.พัชริดา ฟองคำ

โทร 1108