บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.กัญญาภัค  ทรงกิตติภักดี  (เลขานุการคณะ) โทร 1519  email cherry_j46@hotmail.com
น.ส.กุลนันทร์  ไชยหาญ โทร 1108 email downko_219@hotmail.com
น.ส.พัชริดา ฟองคำ โทร 1108