คณาจารย์

อ.แพทย์จีนบุญเกียรติ  เบญจเลิศ

โทร 1451

email wenzheng9@hotmail.com

อ.แพทย์จีนวีรชัย  สุทธิธารธวัช

โทร 1108

email weicaicool@hotmail.com

อ.แพทย์จีนเสาวลักษณ์  มีศิลป์

โทร 1451

email xxi.the.world@hotmail.com

อ.แพทย์จีนวรพงษ์ ปะดุกา

โทร 1451

email wizard_bk11@hotmail.com

อ.แพทย์จีนนภษร  แสงศิวะฤทธิ์

โทร 1451

email nan_pn@hotmail.com

อ.แพทย์จีน สุวิมล ผลชารี

โทร 1108

email swm_wan@hotmail.com

อ.แพทย์จีนธรรมธัช   เชี่ยวพรหมคุณ

โทร 1108

email cm3.renxin@gmail.com

อ.แพทย์จีนอัจฉราภรณ์  สุริเมือง

โทร 1451

email iu.86@hotmail.com

อ.แพทย์จีน หยาง เจิ้นหลิน

โทร 1108

email yangzhenlin85@hotmail.com

อ.แพทย์จีนภารวี  ขวัญแก้ว

โทร 1108

email netlianye@gmail.com

อ.แพทย์จีนซือ หงเยี่ยน

โทร 1108

email shihongyan_jw@hotmail.com

อ.แพทย์จีนอรภา  ศิลมัฐ

โทร 1108

email minimynt@hotmail.com

อ.แพทย์จีนจารุพรรณ  โพธิ์สัตย์

โทร 1108

email c.phosat.tcm@outlook.co.th

อ.แพทย์จีนกมลวรรณ โง้วเชียง

โทร 1108

email mirabilis-k@hotmail.com

อ.แพทย์จีนพรพรรณ  กิตติคุณาภรณ์

โทร 1108

email ploy.blackie@gmail.com

อ.แพทย์จีนธนกร  ชาญนุวงค์

โทร 1108

email mossi_basroom@hotmail.com

อ.แพทย์จีน หลิวอี้หลง

โทร 1108

อ.แพทย์จีน โกซุงเท็ก

โทร 1108

อ.หลินยู่เซิง

โทร 1451

อ.ยอดหทัย สงวนงาม

โทร 1519

อ.ภัทรา จันทรสถาพร

โทร 1519