คณาจารย์

 

อ.แพทย์จีนบุญเกียรติ  เบญจเลิศ โทร 1451  email wenzheng9@hotmail.com
อ.แพทย์จีนนภษร  แสงศิวะฤทธิ์  โทร 1451 email nan_pn@hotmail.com
อ.แพทย์จีนเสาวลักษณ์  มีศิลป์  โทร 1451 email xxi.the.world@hotmail.com
อ.แพทย์จีนวรพงษ์ ปะดุกา โทร 1451 email wizard_bk11@hotmail.com
อ.แพทย์จีน สุวิมล ผลชารี  โทร 1108 email swm_wan@hotmail.com
อ.แพทย์จีนธรรมธัช   เชี่ยวพรหมคุณ  โทร 1108 email cm3.renxin@gmail.com
อ.แพทย์จีนอัจฉราภรณ์  สุริเมือง โทร 1451 email iu.86@hotmail.com
อ.แพทย์จีน หยาง เจิ้นหลิน โทร 1108 email yangzhenlin85@hotmail.com
อ.แพทย์จีนวีรชัย  สุทธิธารธวัช โทร 1108 email weicaicool@hotmail.com
อ.แพทย์จีนภารวี  ขวัญแก้ว โทร 1108 email netlianye@gmail.com
อ.แพทย์จีนซือ หงเยี่ยน โทร 1108 email shihongyan_jw@hotmail.com
อ.แพทย์จีนอรภา  ศิลมัฐ โทร 1108 email minimynt@hotmail.com
อ.แพทย์จีนพรพรรณ  กิตติคุณาภรณ์ โทร 1108 email ploy.blackie@gmail.com
อ.แพทย์จีนธนกร  ชาญนุวงค์ โทร 1108 email mossi_basroom@hotmail.com
อ.แพทย์จีนจารุพรรณ  โพธิ์สัตย์ โทร 1108 email c.phosat.tcm@outlook.co.th
อ.แพทย์จีนกมลวรรณ โง้วเชียง โทร 1108 email mirabilis-k@hotmail.com
อ.แพทย์จีน หลิวอี้หลง โทร 1108

 

อ.แพทย์จีน โกซุงเท็ก โทร 1108

 

อ.หลินยู่เซิง โทร 1451

 

​อ.ยอดหทัย สงวนงาม โทร 1519  
อ.ภัทรา จันทรสถาพร โทร 1519