คณาจารย์

อ.แพทย์จีนบุญเกียรติ  เบญจเลิศ โทร 1451  email wenzheng9@hotmail.com
อ. แพทย์จีน นภษร  แสงศิวะฤทธิ์  โทร 1451 email nan_pn@hotmail.com
อ. แพทย์จีน เสาวลักษณ์  มีศิลป์  โทร 1451 email xxi.the.world@hotmail.com
อ. แพทย์จีน วรพงษ์ ปะดุกา โทร 1451 email wizard_bk11@hotmail.com
อ.แพทย์จีน  สุวิมล ผลชารี  โทร 1451 email swm_wan@hotmail.com
อ.แพทย์จีน ธรรมธัช   เชี่ยวพรหมคุณ  โทร 1451 email cm3.renxin@gmail.com
อ. แพทย์จีน อัจฉราภรณ์ สุริเมือง โทร 1519 email iu.86@hotmail.com
อ. แพทย์จีน  หยาง เจิ้นหลิน โทร 1519 email yangzhenlin85@hotmail.com
อ.แพทย์จีน วีรชัย สุทธิธารธวัช โทร 1108 email weicaicool@hotmail.com
อ.แพทย์จีน ภารวี  ขวัญแก้ว โทร 1108 email netlianye@gmail.com
อ.แพทย์จีน ซือหงเยี่ยน โทร 1108 email shihongyan_jw@hotmail.com
อ.แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ โทร 1108 email minimynt@hotmail.com
อ.แพทย์จีน พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์ โทร 1519 email ploy.blackie@gmail.com
อ.แพทย์จีน ธนกร ชาญนุวงค์ โทร 1519 email mossi_basroom@hotmail.com
อ.แพทย์จีน หลิวอี้หลง
อ.แพทย์จีน โกซุงเท็ก