คณาจารย์

อ.แพทย์จีนบุญเกียรติ  เบญจเลิศ

โทร 1451

email wenzheng9@hotmail.com

อ.แพทย์จีนวีรชัย  สุทธิธารธวัช

โทร 1108

email weicaicool@hotmail.com

อ.แพทย์จีนเสาวลักษณ์  มีศิลป์

โทร 1451

email xxi.the.world@hotmail.com

อ.แพทย์จีนวรพงษ์ ปะดุกา

โทร 1451

email wizard_bk11@hotmail.com

อ.แพทย์จีนนภษร  แสงศิวะฤทธิ์

โทร 1451

email nan_pn@hotmail.com

อ.แพทย์จีน สุวิมล ผลชารี

โทร 1108

email swm_wan@hotmail.com

อ.แพทย์จีนธรรมธัช   เชี่ยวพรหมคุณ

โทร 1108

email cm3.renxin@gmail.com

อ.แพทย์จีนอัจฉราภรณ์  สุริเมือง

โทร 1451

email iu.86@hotmail.com

อ.แพทย์จีน หยาง เจิ้นหลิน

โทร 1108

email yangzhenlin85@hotmail.com

อ.แพทย์จีนภารวี  ขวัญแก้ว

โทร 1108

email netlianye@gmail.com

อ.แพทย์จีนซือ หงเยี่ยน

โทร 1108

email shihongyan_jw@hotmail.com

อ.แพทย์จีนอรภา  ศิลมัฐ

โทร 1108

email minimynt@hotmail.com

อ.แพทย์จีนจารุพรรณ  โพธิ์สัตย์

โทร 1108

email c.phosat.tcm@outlook.co.th

อ.แพทย์จีนกมลวรรณ โง้วเชียง

โทร 1108

email mirabilis-k@hotmail.com

อ.แพทย์จีนพรพรรณ  กิตติคุณาภรณ์

โทร 1108

email ploy.blackie@gmail.com

อ.แพทย์จีนธนกร  ชาญนุวงค์

โทร 1108

email mossi_basroom@hotmail.com

อ.แพทย์จีน หลิวอี้หลง

โทร 1108

อ.แพทย์จีน โกซุงเท็ก

โทร 1108

อ.หลินยู่เซิง

โทร 1451

อ.ยอดหทัย สงวนงาม

โทร 1519

อ.ภัทรา จันทรสถาพร

โทร 1519

อ.วดี คณนาลักษณ์

โทร 1519

อ.จุติพงศ์ ผังนิรันดร์

โทร 1519

อ.บุญญาภา  โฆวิไลกูล

โทร 1108