บริการวิชาการ

     คณะการแพทย์แผนจีน  มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการกำหนดเป็นนโยบาย และกำหนดให้งานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะทำหน้าที่วางแผน ดำเนินการ ประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง คณะการแพทย์แผนจีนมีแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการที่ชัดเจน มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย พร้อมทั้งทำการประเมินผลการบูรณาการงานบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนการวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

     สำหรับกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้คณะการแพทย์แผนจีนจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญและบริบทของคณะ  คณะการแพทย์แผนจีนได้ดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายของตนเองก่อนการวางแผนและดำเนินโครงการบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะการแพทย์แผนจีน ซึ่งส่งผลให้คณะการแพทย์แผนจีนได้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนล้อมรอบมหาวิทยาลัย และองค์กรปฏิบัติและองค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน