ทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม

     คณะการแพทย์แผนจีนมีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผนกลยุทธ์ของคณะการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2555 - 2559    มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนทั้งภายในมหาวิทยาลัย และในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ  มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  โดยกำหนดอาจารย์ผู้สอนจัดแผนการสอนที่มีการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และนำผลการดำเนินงานรายงานในการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และจัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมีการบูรณาการงานด้านนี้กับกิจกรรมโครงการของนักศึกษา โดยจัดทำโครงการตามกระบวนการ P D C A ที่มีกระบวนการและขั้นตอนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม มีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา.