งานวิจัย

      คณะการแพทย์แผนจีน ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการต่างๆ ในอันที่จะเป็นส่วนช่วยผลักดันการสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต   จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประชุมจัดทำแผนงานวิจัยและการจัดการความรู้ จัดตั้งทุนวิจัย รับสมัครอาจารย์ประจำเพิ่ม ทั้งมีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศจีน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    มีแผนงานการทำวิจัย เขียนตำราและบทความวิชาการ จัดทำวารสารวิชาการการแพทย์แผนจีนเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการต่อไป