การจัดการเรียนการสอน

      คณะการแพทย์แผนจีนจัดการเรียนการสอน 1  หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตโดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วม คณะการแพทย์แผนจีนมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 23.08 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 26.92

      คณะการแพทย์แผนจีนได้ผลิตบัณฑิตซึ่ง ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้ตอบแบบสำรวจ และบัณฑิตได้รับการประเมินความพึงพอใจโดยของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเท่ากับ 4.19